Strona główna angle-right Klienci indywidualni angle-right Aktualności icon_angle_right Wakacje kredytowe 2024 na nowych zasadach

Wakacje kredytowe 2024 na nowych zasadach

default_article_banner

Wspieramy kredytobiorców, których raty znacznie wzrosły. Jeśli taka jest Twoja sytuacja, przeczytaj dokładnie nasz poradnik i poznaj szczegóły.


Co to są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wraz ze zmianami z 12 kwietnia 2024 roku, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Ustawa weszła w życie 29 lipca 2022 r., natomiast jej nowelizacja będzie obowiązywała od 15 maja 2024 roku i od tego dnia możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w 2024 roku.

Z wakacji kredytowych w 2024 roku możesz skorzystać, jeżeli wartość udzielonego Ci kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe, nie przekracza 1 200 000 zł oraz spełniasz jeden z co najmniej dwóch warunków:

1. Twój średni wskaźnik RdD przekracza 30%. Wyliczając go, weź pod uwagę średnią wartość wskaźnika RdD z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wakacje kredytowe lub;

2. Na dzień złożenia wniosku o wakacje kredytowe masz na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci, które:

• nie ukończyły 18. roku życia,

• nie ukończyły 25. roku życia do 30 września – jeśli Twoje dziecko uczy się w szkole lub studiuje,

• mają orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od tego, ile mają lat).

Ważne! Dzieci, które masz na utrzymaniu, to również dzieci:

• nad którymi sprawujesz rodzinną pieczę zastępczą,

• dla których jesteś dotychczasową rodziną zastępczą,

• które przebywają w prowadzonym przez Ciebie rodzinnym domu dziecka.


Co to jest wskaźnik RdD i jak go obliczyć?

Wskaźnik RdD to stosunek Twoich wydatków, które ponosisz na obsługę miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu Twojego gospodarstwa domowego za okres ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem, w którym składasz wniosek.

Wskaźnik RdD – stosunek Twojej miesięcznej raty kredytu hipotecznego do miesięcznego dochodu Twojego gospodarstwa domowego. Wartość wskaźnika jest wyrażona w procentach (np. 0,45 to 45%).

RdD = rata Twojego kredytu hipotecznego / miesięczne dochody Twojego gospodarstwa domowego

Aby obliczyć współczynnik RdD:

1. Zsumuj dochody całego gospodarstwa domowego (wszystkich domowników) w każdym z 3 ostatnich miesięcy (osobno dla każdego miesiąca). Jeżeli Umowa kredytu została podpisana przez więcej niż 1 osobę – dochód należy obliczyć dla każdej z nich.

2. Dla każdego z 3 ostatnich miesięcy podziel wysokość raty kredytu przez łączny dochód (np. 3000 zł/6500 zł).

3. Oblicz średnią arytmetyczną z 3 uzyskanych wyników (np. 30% + 40% + 40%/3).

4. Jeśli otrzymany wynik jest wyższy niż 30%, masz prawo skorzystać z wakacji kredytowych 2024 r.


Jak obliczyć dochód gospodarstwa domowego?

Aby obliczyć dochód gospodarstwa domowego dodaj wszystkie Twoje dochody netto oraz dochody netto osób, z którymi mieszkasz i prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe bez uwzględniania zasiłków i świadczeń. Szczegółowe informacje znajdziesz w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.


Jak sprawdzić, czy spełniasz warunek RdD?

1. Oblicz dochód Twojego gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wakacje kredytowe. Weź pod uwagę osobno każdy miesiąc. Ważne! Jeśli tworzysz gospodarstwo domowe z innymi osobami – uwzględnij dochód każdej z nich.

2. Oblicz wskaźnik RdD dla każdego miesiąca.

Przykład: Rata Twojego kredytu wynosi 3 500 zł. Dochód Twojego gospodarstwa domowego wynosi: w styczniu 7 000 zł, w lutym 7 200 zł, a w marcu 7 500 zł. RdD za styczeń = 3 500 zł / 7 000 zł = 50%

RdD za luty = 3 500 zł / 7 200 zł = 48,61%

RdD za marzec = 3 500 zł / 7 500 zł = 46,67% 1.

Oblicz średnią z 3 uzyskanych wyników.

Przykład: średnia wartość RdD z 3 miesięcy = 50% + 48,61% + 46,67% / 3 = 48,43%

Jeśli otrzymany wynik jest wyższy niż 30%, masz prawo skorzystać z wakacji kredytowych 2024 r.


Twoje prawa wynikające z ustawy

Spłatę kredytu hipotecznego możesz zawiesić:

• od 1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. – w wymiarze maksymalnie dwóch miesięcy,

• od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. – w wymiarze maksymalnie dwóch miesięcy.

Możesz skorzystać z wakacji kredytowych jeśli spełniasz wszystkie poniższe warunki:

1. Twoja umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r.

2. Twój kredyt hipoteczny jest w złotych polskich.

3. Zakupiona nieruchomość służy zaspokojeniu Twoich potrzeb mieszkaniowych (czyli mieszkasz w tym lokalu).


Na czym to polega?

Jeśli korzystasz z wakacji kredytowych, czyli zawieszasz spłatę kredytu, przedłużamy całkowity okres kredytowania, dokładnie o liczbę miesięcy, w których zawieszasz spłatę. Na koniec Twojego okresu kredytowania będziesz musiał spłacić wszystkie zawieszone teraz raty. Pamiętaj, że trudno w tej chwili określić poziom stóp procentowych, które będą obowiązywać na końcu okresu kredytowania. Oprocentowanie kredytu może zatem być wyższe niż bieżące. Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych kosztów. Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej. 

Zachęcamy do zapoznania się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości stóp procentowych i wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 3M. Analiza ta może być pomocna, nie stanowi jednak gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów.

Przykładowo, poziom stawki WIBOR 3M, stanowiącej składową oprocentowania zmiennego, wynosił w 2021 r. 0,21%, podczas gdy 15 lat wcześniej wynosił około 20%.


Dodatkowe wyjaśnienia pojęć, których używamy

Dochód – Twoje przychody z miesiąca:

• który poprzedza miesiąc złożenia przez Ciebie wniosku o wakacje kredytowe lub

• w którym składasz wniosek o wakacje kredytowe – jeśli utracisz dochód.

Aby wyliczyć dochód, pomniejsz swoje miesięczne przychody o:

• podatek dochodowy od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu,

• składki na ubezpieczenie zdrowotne,

• kwotę alimentów, które płacisz na rzecz innych osób.

Gospodarstwo domowe – gospodarstwo, które tworzysz:

• samodzielnie (jednoosobowe gospodarstwo domowe) lub

• wspólnie z innymi osobami, które na stałe z Tobą mieszkają (wieloosobowe gospodarstwo domowe).

Szczegółowe definicje pojęć znajdziesz w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.


Co zrobić, żeby skorzystać z wakacji kredytowych?

1. Pobierz i wypełnij wniosek dostępny pod linkiem: Wniosek

 2. Złóż wniosek przez:

  • bankowość elektroniczną lub
  • w placówce naszego Banku.

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu może złożyć jeden Kredytobiorca. Alternatywnie możesz również złożyć wniosek:

  • drogą korespondencyjną (listownie) na adres Banku:

Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej, ul. Józefa Piłsudskiego 5 34-200 Sucha Beskidzka z dopiskiem: "Wakacje kredytowe"

  • za pośrednictwem email na adres: sekretariat@bssucha.pl w formie podpisanego skanu lub zdjęcia.

Uprzejmie informujemy, że:

• Bank realizuje wnioski kredytowe składane przed terminem i w dniu przypadającym na spłatę kredytu.

• W przypadku złożenia wniosku o wakacje kredytowe przed dniem lub w dniu przypadającym na spłatę raty Twojego kredytu hipotecznego może się zdarzyć, że rata zostanie pobrana. Potrzebujemy czasu na rozpatrzenie Twojego wniosku o wakacje kredytowe. W ciągu kilku dni zwrócimy na Twój rachunek pobraną ratę kredytu. Przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

• UWAGA: w przypadku wniosków składanych pocztą tradycyjną (listownie) wiążąca jest data doręczenia do Banku wniosku o wakacje kredytowe, a nie data wysłania wniosku do Banku.  

Podziel się materiałem: