Historia Banku

Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej ma ponad 100 letnią historię.

Jego początki to rok 1911, kiedy powstała Spółka Oszczędności i Pożyczek w Suchej (tzw. Kasa Raiffeisena), którą założyli lekarz Karol Spannbauer, ksiądz Michał Kołodziej i rolnik z Błądzonki Wojciech Gryga.

Działalność Spółki opierała się na wkładach oszczędnościowych chłopów i rzemieślników oraz niewielkim funduszu udziałowym. Kasę otwierano trzy razy w tygodniu po południu, a do obsługi wystarczyły dwie osoby: kasjer J. Majewski i buchalter A. Mizia.

W środowisku działalność Spółki była ceniona jako sposób walki z lichwą. Kryzys walutowy i inflacja w odrodzonej Rzeczypospolitej nie pozwoliły Spółce, nazwanej wówczas Kasą Stefczyka, na istotny rozwój, a reforma walutowa z 1924r. też nie spowodowała poprawy stanu organizacyjnego i finansowego. II wojna światowa przerwała działalność Placówki we włączonej do Rzeszy Suchej. Odradzające się po wyzwoleniu życie społeczne i gospodarcze bardzo potrzebowało finansowego zaplecza. Dnia 2 grudnia 1945r. w Suchej została formalnie wznowiona działalność przedwojennej Kasy. Na Walnym Zgromadzeniu 18 stycznia 1946r. dokonano zmian w statucie i ustalono nową nazwę instytucji Bank Spółdzielczy w Suchej koło Żywca z odpowiedzialnością nieograniczoną.

Jednym z inicjatorów reaktywowania Banku w Suchej był wówczas Franciszek Stelmach (z zawodu księgowy i nauczyciel Gimnazjum Handlowego w Suchej), który wraz ze Stanisławem Miką i Józefem Boryczko wszedł w skład ówczesnego Zarządu.

Spółdzielnia bankowa dostała się w ręce ludzi młodych i fachowych. Pod ich kierownictwem zapoczątkowano szeroką obsługę w rachunkach bieżących dla organizacji społecznych, jednostek gospodarki nieuspołecznionej i osób fizycznych. W ramach jedności kasowej świadczono usługi kasowe dla placówek Gminnej Spółdzielni w Suchej. Rozwijano działalność kredytową na rzecz rolnictwa, rzemiosła i handlu w oparciu o kredyt refinansowy z Banku Gospodarstwa Spółdzielczego, który wówczas stanowił dla spółdzielczości bankowej równocześnie centralę organizacyjną, instruktażową i rewizyjną.

Terenem działalności Banku Spółdzielczego było miasto Sucha, gmina Stryszawa, a od sierpnia 1949r. wieś Ślemień (po połączeniu się z Kasą Stefczyka w Ślemieniu).

W dniu 25 czerwca 1950r. Bank przyjął nazwę Gminna Kasa Spółdzielcza w Suchej. Z dniem 20 marca 1953r. nowym kierownikiem GKS-u został Zdzisław Gruber, do tej pory będący członkiem Zarządu w Miejskiej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Suchej.

W następnych latach Bank rozszerzył swoje usługi na tereny gmin Stryszawa i Zembrzyce, gdzie utworzono Punkty Kasowe. W 1957r. dokonano nowej reformy bankowej. Powstał Centralny Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych. Wszystkie GKS-y złożyły deklarację przystąpienia do CZSOP. Odtąd Bank mógł znów prowadzić działalność oszczędnościową we własnym imieniu i na własny rachunek. 23 lipca 1957r. nastąpiła zmiana statutowa nazwy na Kasa Spółdzielcza w Suchej.

Walne Zebranie Delegatów w dniu 7 maja 1961r. podjęło decyzję o powrocie do nazwy Bank Spółdzielczy w Suchej.

Ważnym momentem w historii Banku było wybudowanie, wspólnie z Miejską Spółdzielnią Zaopatrzenia i Zbytu (obecnie Gminna Spółdzielnia ,,SCh”), budynku administracyjnego przy ówczesnej ulicy Zjednoczenia (obecnie ul. Piłsudskiego 5). 24 lutego 1962r. miało miejsce długo oczekiwane wprowadzenie się do nowego lokalu.

W dniu 5 marca 1967r. po raz ostatni w dotychczasowej historii Banku zmieniona została nazwa na funkcjonującą do dzisiaj - Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej.

Z dniem 1 stycznia 1972r. Bank przejął od Banku Spółdzielczego w Makowie Podhalańskim Filię w Budzowie. Od stycznia 1973r. przekształcono stałe Punkty Kasowe w Stryszawie i Zembrzycach w Oddziały z kilkuosobową załogą. W roku 1975 powstał Bank Gospodarki Żywnościowej (z połączenia Banku Rolnego i CZSOP), który stał się centralą finansową, organizacyjną i lustracyjną dla zrzeszonych w nim banków spółdzielczych.

Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej przejął od likwidowanej placówki Banku Rolnego w Suchej Beskidzkiej portfel kredytów długoterminowych rolniczych, część wyposażenia technicznego i trzyosobową kadrę.

Zdzisław Gruber pozostał z nominacji OW BGŻ w Bielsku-Białej Dyrektorem Banku Spółdzielczego, natomiast na stanowisko jego zastępcy powołano Eleonorę Natanek, dotychczasowego pełnomocnika Banku Rolnego. Następny piętnastoletni okres w Banku zapisał się znacznym rozwojem działalności oszczędnościowo-pożyczkowej, rozszerzył się system rachunków bankowych i rozliczeń pieniężnych. Zaspokajano potrzeby kredytowe indywidualnego rolnictwa i rzemiosła.

Z dniem 31 lipca 1976r., po 23 latach kierowania Bankiem, przeszedł na emeryturę Dyrektor Zdzisław Gruber. Kierownictwo Bankiem Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej objęła Eleonora Natanek.

NOWA ERA zaczęła się dla suskiego Banku na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy to pojawiła się możliwość rozpoczęcia samodzielnej działalności i oderwania się od BGŻ.

Kierownictwo Banku, po uprzednim namyśle, wybrało drogę pełnej samodzielności, która niosła z sobą ryzyko, ale pozwalała również na pozostawienie całości zysku w Banku. Do tej pory bowiem w bankach spółdzielczych pozostawało niewiele, większa część zysków musiała być przekazywana do Centrali BGŻ w Warszawie.

Od 1992r. Bank Spółdzielczy działał w niezależnej strukturze banków spółdzielczych w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Rok 2001 zapoczątkował zupełnie nowy rozdział w historii polskiej bankowości spółdzielczej, rozpoczęły się procesy łączenia banków regionalnych i zrzeszających. W wyniku tych działań powstały 3 banki zrzeszające (Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu, Mazowiecki Bank Regionalny S.A. w Warszawie).

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, został utworzony 15 marca 2002r. po przyłączeniu przez GBPZ S.A. pięciu banków regionalnych wraz z bankami spółdzielczymi. Obecnie BPS S.A. tworzy największe w Polsce zrzeszenie banków spółdzielczych. Banki w nim zrzeszone (w tym nasz Bank Spółdzielczy) stanowią ponad połowę sektora banków spółdzielczych.

Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej to nie tylko długa i piękna historia, ale przede wszystkim nieustanny i dynamiczny rozwój.

W 2008r. rozbudowano siedzibę Centrali. Budynek Banku ze swoją przeszkloną fasadą stał się obiektem nowoczesnym oraz funkcjonalnym zarówno dla Klientów jak i dla pracowników.

Rok później w listopadzie 2009r. wznowiono – po 12 latach zawieszenia – działalność Banku w miejscowości Zembrzyce, uruchamiając Punkt Obsługi Klienta.

Kolejny Punkt Obsługi Klienta otwarto w Suchej Beskidzkiej w sierpniu 2011r., w ruchliwej części miasta (Pasaż Handlowy) przy ul. Mickiewicza 89.

Z dniem 31 marca 2012r. na zasłużoną emeryturę przeszła Eleonora Natanek pełniąca funkcję Prezesa Zarządu.

W roku 2012 zmodernizowano budynek Centrali Banku oraz Punkt Obsługi Klienta w Zembrzycach w zakresie wizualizacji i standaryzacji oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego (zgodnie ze standardami przyjętymi w Grupie BPS).

W październiku 2013r. zmieniono dotychczasową lokalizację Oddziału Banku w Budzowie, otwierając nowoczesną placówkę w ścisłym centrum gminy Budzów. Budynek na miarę XXI wieku, maksymalnie dostosowany do potrzeb Klientów, umożliwia obsługę na najwyższym poziomie. W dwukondygnacyjnym budynku znajduje się m.in. przestronna sala obsługi Klienta, biuro Kierownika, sala konferencyjna jak również bankomat umożliwiający całodobowy dostęp do gotówki.

Z dniem 27.06.2016r. Bank przystąpił do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, którego celem funkcjonowania jest zapewnienie płynności i wypłacalności każdego uczestnika Systemu.

Dla zapewnienia większej wygody Klientów w sierpniu 2017 roku zmieniono dotychczasową lokalizację Oddziału Banku w Stryszawie wraz z bankomatem. Nowoczesna placówka mieści się w dogodnej lokalizacji, w pobliżu szkoły, sklepów i stacji paliw, tuż przy drodze wojewódzkiej.

W grudniu 2017r. Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej zmienił również dotychczasową lokalizację Punktu Obsługi Klienta w Zembrzycach, który znajduje się w budynku Urzędu Gminy Zembrzyce.

W chwili obecnej działalność Banku prowadzona jest przez Centralę w Suchej Beskidzkiej, Oddział w Budzowie, Oddział w Stryszawie oraz Punkty Obsługi Klienta w Zembrzycach i w Suchej Beskidzkiej. Bank dysponuje sześcioma bankomatami – w Suchej Beskidzkiej, Budzowie, Stryszawie oraz Zembrzycach.

W znacznej większości Klientami Banku są mieszkańcy powiatu suskiego. Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej prowadzi obsługę klientów detalicznych i instytucjonalnych (małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego). Wielu z Klientów współpracuje z Bankiem i korzysta z jego usług od co najmniej dwóch pokoleń. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Bank świadczy usługi na bardzo wysokim poziomie. Unowocześnia zaplecze lokalowe, technologiczne oraz produktowe, tworzy nowe ścieżki dla intensywniejszego rozwoju.

Właścicielami Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej są jego udziałowcy, którzy przez uczestnictwo w corocznych spotkaniach statutowych oraz bieżące kontakty z pracownikami mają wpływ na wyznaczanie kierunków rozwoju Spółdzielni, budując tym samym solidny i przyjazny Klientowi obraz Banku. Silne strony Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej (miejscowy rodowód i tradycje, wyłącznie polski kapitał, usytuowanie ośrodka decyzyjnego bezpośrednio na miejscu, stabilna baza depozytowa oraz wykwalifikowana kadra pracownicza) gwarantują wiarygodność i ugruntowują jego pozytywny wizerunek w środowisku.

Podziel się materiałem: