Strona główna angle-right Klienci indywidualni angle-right Zasady zwrotu środków transakcji płatniczych przekazanych na niewłaściwy rachune

Zasady zwrotu środków transakcji płatniczych przekazanych na niewłaściwy rachunek

Zlecenie płatnicze uznaje się za wykonane na rzecz właściwego odbiorcy jeśli zostało wykonane zgodnie z informacjami dostarczonymi przez płatnika, a w przypadku wskazania numeru rachunku bankowego – jeżeli zostało wykonane zgodnie z tym numerem rachunku bez względu na dostarczone przez płatnika  inne informacje dodatkowe.Jeżeli numer rachunku bankowego podany przez płatnika jest nieprawidłowy Bank nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie takiego zlecenia płatniczego.

W przypadku wykonania transakcji płatniczej z użyciem nieprawidłowego numeru rachunku bankowego zarówno bank płatnika jak i bank odbiorcy mają obowiązek podjąć działania w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej. Zwrot transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego numeru rachunku bankowego odbywa się na rachunek zwrotu prowadzony przez Bank.

Działania Banku jako banku płatnika w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej

Po zgłoszeniu przez płatnika faktu wykonania transakcji płatniczej z użyciem nieprawidłowego numeru rachunku bankowego placówka Banku, do której wpłynęła informacja, w ciągu 3 dni roboczych  od dnia dokonania zgłoszenia przez płatnika, w przypadku gdy:

1) prowadzi rachunek odbiorcy – pisemnie zawiadamia odbiorcę o:

a) zgłoszeniu przez płatnika  informacji, że zlecił wykonanie transakcji z użyciem nieprawidłowego numeru rachunku bankowego,
b) możliwości dokonania zwrotu tej kwoty na rachunek do zwrotu wskazany przez Bank bez pobierania od odbiorcy opłat,
c) terminie do kiedy należy dokonać zwrotu środków,
d) numerze NRB rachunku zwrotu,
e) obowiązku udostępnienia płatnikowi danych osobowych w celu dochodzenia zwrotu kwoty transakcji płatniczej, jeśli odbiorca nie dokona jej zwrotu w terminie miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia przez płatnika.

2) nie prowadzi rachunku odbiorcy – zwraca się do banku odbiorcy

a) podjęcie działań w celu odzyskania kwoty transakcji,
b) przekazuje informacje o transakcji, które są niezbędne do podjęcia działań mających na celu odzyskanie środków (w tym rachunek do zwrotu).

Jeżeli odbiorca dokonał zwrotu transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego numeru rachunku bankowego na rachunek zwrotu wskazany przez placówkę Banku,  to placówka ta  nie później  niż w terminie 1 dnia roboczego od uznania rachunku zwrotu uznaje rachunek klienta, który wykonał transakcję z użyciem nieprawidłowego numeru rachunku bankowego. Jeżeli uznanie rachunku klienta/płatnika nie jest możliwe, placówka Banku nie później niż w terminie 3 dni roboczych od uznania rachunku zwrotu Banku, informuje klienta, że:

1) zwrot odzyskanej kwoty transakcji może nastąpić na wskazany przez niego numer rachunku płatniczego;
2) zwrot odzyskanej kwoty transakcji może nastąpić poprzez wypłatę środków pieniężnych w formie gotówki.

Jeżeli płatnik wskazał numer rachunku płatniczego, to placówka Banku nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od jego wskazania dokonuje uznania tego rachunku kwotą odzyskanej transakcji płatniczej. Jeżeli płatnik nie wskazał numeru rachunku bankowego, to na żądanie płatnika placówka Banku niezwłocznie wypłaca środki pieniężne. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia przez płatnika informacji o wykonaniu zlecenia płatniczego z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora podjęte działania nie doprowadziły do odzyskania kwoty transakcji, placówka Banku nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego żądania płatnika o udostępnienie danych odbiorcy:

1) jeśli prowadzi rachunek płatniczy odbiorcy to udostępnia płatnikowi:

a) imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy,
b) miejsce zamieszkania, adres albo siedzibę i adres odbiorcy;

2) jeśli nie prowadzi rachunku płatniczego odbiorcy - zwraca się do banku odbiorcy o udostępnienie danych  jak w pkt 1.

Działania Banku jako banku odbiorcy w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej

Po otrzymaniu informacji od banku płatnika o wykonaniu transakcji płatniczej z użyciem nieprawidłowego numery rachunku bankowego Bank pisemnie zawiadamia odbiorcę o tym fakcie i możliwości dokonania zwrotu tej transakcji na  rachunek zwrotu wskazany przez Bank. Jeżeli odbiorca dokonał zwrotu transakcji płatniczej na rachunek zwrotu to Bank w terminie 1 dnia roboczego od uznania rachunku zwrotu kwotą odzyskanej transakcji uznaje rachunek płatniczy klienta, który wykonał transakcję z  użyciem nieprawidłowego numeru rachunku bankowego lub wskazany przez bank płatnika inny rachunek płatniczy.

W przypadku kiedy w terminie miesiąca od dokonania zgłoszenia o otrzymaniu zlecenia płatniczego wykonanego z użyciem nieprawidłowego numeru rachunku bankowego odbiorca nie dokonał zwrotu tej płatności na rachunek zwrotu wskazany przez Bank - na żądanie płatnika Bank udostępnia  bankowi płatnika:

1) imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy
2) miejsce zamieszkania  i adres oraz siedzibę i adres odbiorcy.

Poniżej znajdują się wnioski związane z procedurą odzyskania środków przekazanych na niewłaściwy numery rachunku bankowego

Podziel się materiałem: