Strona główna angle-right Klienci indywidualni angle-right Zasady wymiany walut w bankomatach
KURSY INDYWIDUALNE  DLA WYMIANY WALUT W URZĄDZENIACH SAMOOBSŁUGOWYCH (BANKOMATACH/WPŁATOMATACH)

1. W urządzeniach samoobsługowych (bankomatach/wpłatomatach) wymianie podlega jedynie waluta obca EUR.
2. Dla rozliczania każdej transakcji gotówkowej wykonywanej w urządzeniach samoobsługowych (bankomatach/wpłatomatach) ustalany jest kurs indywidualny ( z wyłączeniem transakcji wypłaty w EUR z rachunku Klienta prowadzonego w Banku w PLN).
3. Kursy indywidualne dla transakcji gotówkowej wykonywanej w urządzeniach samoobsługowych (bankomatach/wpłatomatach) ustalane są w oparciu o aktualnie obowiązującą w Banku Tabelę kursów walut dla pieniędzy w następujący sposób:
 
 - kurs dla skupu EUR przez Bank:
1) kwota EUR zadeklarowana do sprzedaży przez Klienta mnożona jest przez obowiązujący w Banku kurs dla kupna gotówki,  
2) wyliczona kwota PLN jak w pkt. 1 podlega zaokrągleniu w dół do najmniejszego dostępnego nominału PLN,
3) zaokrąglona kwota w PLN, zgodnie z zasadą opisaną w pkt. 2 dzielona jest przez kwotę EUR zadeklarowaną do sprzedaży przez Klienta i w ten sposób wyliczony zostaje kurs dla danej transakcji.
- kurs dla sprzedaży EUR przez Bank:
1)    kwota EUR zadeklarowana przez Klienta do zakupu mnożona jest przez obowiązujący w Banku kurs dla sprzedaży gotówki,  
2)    wyliczona kwota PLN jak w pkt. 1 podlega zaokrągleniu do pełnych 10 PLN, zawsze w górę,
3)    zaokrąglona kwota w PLN, zgodnie z zasadą opisaną w pkt. 2 dzielona jest przez kwotę EUR zadeklarowaną do zakupu przez Klienta i w ten sposób wyliczony zostaje kurs dla danej transakcji.
4. Kurs indywidualny ma zastosowanie wyłącznie do transakcji, dla której został  ustalony, a uzyskana informacja o wysokości kursu indywidualnego dla konkretnego zlecenia jest kursem zawarcia transakcji.


RULES OF SETTING EXCHANGE RATES IN SELF-SERVICE DEVICES

1.       In self-service devices (cash deposit machine/cash machine) only EUR currency is subject to exchange
2.       For settlement of each cash transaction, performed on self-service devices (cash deposit machine/cash machine) an individual exchange rate is set (excluding cash withdrawal in EUR from the client's account in the Bank in PLN).
3.       Individual rates for cash transactions performed on self-service devices (cash deposit machine/cash machine) are set based on current exchange rate Table of the Bank in the following method: 
-          Exchange rates for purchase of EUR by the Bank:
1)      EUR amount declared for sale by the client is multiplied by the exchange rate of the Bank for cash purchase.
2)      calculated PLN amount as described in item 1), is subject to rounding down to the smallest available denomination in PLN.
3)      rounded amount in PLN, according to the rule described in 2), is divided by EUR amount declared for sale by the client – this is the method of calculation of the exchange rate for each transaction.
 
-          Exchange rate for the sale of EUR by the Bank:
1)      EUR amount declared for sale by the client is multiplied by the exchange rate of the Bank for cash purchase.
2)      calculated amount in PLN as in item 1) is rounded to full 10 PLN, always up,
3)      rounded amount in PLN, according to the rule described in 2), is divided by EUR amount declared for sale by the client – this is the method of calculation of the exchange rate for each transaction.
4.       Individual exchange rate only takes place for transaction, for which it has been set and the obtained information about the amount of individual exchange rate for a specific order is the exchange rate for the transaction.

 
FESTSETZUNG VON WECHSELKURSEN IN SELBSTBEDIENUNGSAUTOMATEN

1.         In Selbstbedienungsautomaten (Bankautomaten/Einzahlungsautomaten) wird nur fremde Währung in EURO gewechselt.
2.       Für jedes Bargeschäft in Selbstbedienungsautomaten (Bankautomaten/ Einzahlungsautomaten) wird  individueller Wechselkurs festgesetzt  (ausgenommen Auszahlungsgeschäfte in Euro vom Bankkonto des Kunden bei der Bank)
3.       Individuelle Wechselkurse bei Bargeschäften in Selbstbedienungsautomaten (Bankautomaten/Einzahlungsautomaten) werden anhand der geltenden Wechselkurs-Tabelle wie folgt festgesetzt :
-          Wechselkurs beim Ankauf von Euro durch die Bank:
1)      der vom Kunden angebotene Betrag in Euro wird durch den in der Bank geltenden Wechselkurs für das Bargeld multipliziert
2)      der in PLN errechnete Betrag  aus 1) wird zum vorhandenen Mindestnennwert nach unten abgerundet
3)      der abgerundete Betrag in PLN, wie in 2) dargestellt, wird durch den vom Kunden angebotenen Betrag in Euro dividiert und so auch der Wechselkurs für das Geschäft festgesetzt.
-          Wechselkurs beim Verkauf von Euro durch die Bank:
1)      der vom Kunden gewünschte Betrag in Euro wird durch den bei der Bank geltenden Wechselkurs für Bargeldverkauf dividiert
2)      der errechnete Betrag in PLN, wie in 1) dargestellt, wird zu vollen 10 PLN nach oben abgerundet
3)      der abgerundete Betrag in PLN, wie in 2) dargestellt, wird durch den vom Kunden gewünschten Betrag in Euro dividiert und so auch der Wechselkurs  für das Geschäft festgesetzt.
4.       Der individuelle Wechselkurs wird ausschlieBlich für das Geschäft angewandt, für das er festgesetzt wurde. Die Angabe über den individuellen Wechselkurs   für den konkreten Auftrag gilt als Wechselkurs für das geschlossene Geschäft.

Podziel się materiałem: