Strona główna angle-right Klienci indywidualni angle-right Gwarantowanie depozytów

Gwarantowanie depozytów


Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej są objęte systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG) na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016r., poz. 996 z późn. zm.):

1. Gwarancją BFG objęte są środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:
1) osoby fizyczne,
2) osoby prawne,
3) jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
4) szkolne kasy oszczędności;
5) pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe.

2. Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:
1) Skarbu Państwa;
2) Narodowego Banku Polskiego;
3) banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie – Prawo bankowe;
4) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,
5) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
6) instytucji finansowych;
7) firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013 i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia;
8) osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów;
9) krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 615);
10) funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
(Dz. U. z 2014r. poz. 157, z późn. zm.);
11) otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016r. poz.291 i 615);
12) jednostek samorządu terytorialnego;
13) organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

3. W przypadku gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną, o którym mowa w ust. 1 pochodzą z:
1) odpłatnego zbycia:
a) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 i 961), jej części lub udziału w takiej nieruchomości,
b) prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane lub udziału w takim prawie,
c) samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2015r. poz. 1892) stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem,
d) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub udziału w takim prawie
- jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,
2) wykonania na jego rzecz umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
3) nabycia przez niego spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania zachowku,
4) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku,
5) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku,
6) wypłaty odprawy pieniężnej na warunkach i w wysokości określonych w przepisach odrębnych,
7) wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej, o której mowa w art. 921 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem pracy", lub odrębnych przepisach na warunkach i w wysokości określonych w tych przepisach,
- są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności, do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy dwukrotnością limitu określonego w ust. 4 a sumą pozostałych środków i należności deponenta, o którym mowa w ust. 1, nie wyższą jednak niż limit określony w ust. 4. Po tym terminie środki i należności są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach określonych w ust. 4.

4. Środki, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 3, są objęte ochroną gwarancyjną w danym podmiocie objętym systemem gwarantowania od dnia ich wniesienia na rachunek w tym podmiocie, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych lub z przeprowadzania przez kasę rozliczeń finansowych, o ile czynność ta lub rozliczenie zostały dokonane przed dniem spełnienia warunku gwarancji, do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro - w całości.

5. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

6. W przypadku rachunków wspólnych każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100 000 EUR;

7. Świadczenie pieniężne, gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest płatne w złotych, w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji;

8. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji;

9. Kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym:
Adres
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
Kontakt w sprawie zasad gwarantowania depozytów - Telefon
22 58 30 942
22 58 30 943
22 58 30 945
Fax
22 58 30 589
E-mail
kancelaria@bfg.pl

Podziel się materiałem: