Strona główna angle-right Klienci indywidualni angle-right Aktualności icon_angle_right Ustawowe „wakacje kredytowe”

Ustawowe „wakacje kredytowe”

Image

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu hipotecznego udzielonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, jeśli:

 • zawarłeś umowę przed dniem 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,


Wówczas Bank:

 • zawiesza spłatę raty kredytu, która została wskazana przez Kredytobiorcę we wniosku pod warunkiem, że wniosek ten wpłynie do Banku nie później niż w dniu  płatności wskazanej przez Kredytobiorcę raty/rat,
 • w okresie zawieszenia spłaty kredytu, konsument nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową,
 • w terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformuje Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,
 • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu wyśle do Ciebie aktualny harmonogram jego spłaty,
 • nie pobierze żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,
 • przekaże do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat Twojego kredytu.

 

Informacje dotyczące wniosku o zawieszenie spłaty kredytu:

 • wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy; konieczne jest złożenie wraz z wnioskiem oświadczenia, że dotyczy on umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),
 • wniosek powinien być podpisany przez co najmniej jednego Kredytobiorcę,
 • wniosek możesz złożyć:
  • pisemnie – osobiście w Placówce Banku
  • przesyłką pocztową na adres Banku, ul. Piłsudskiego 5, 34-200 Sucha Beskidzka
  • elektronicznie – wysłać skan lub zdjęcie podpisanego wniosku na adres e-mail; sekretariat@bssucha.pl,
  • w Systemie Internet Banking
 • na jednym wniosku możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty kilku rat kredytu,
 • maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu, wynosi:
  2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 sierpnia 2022 r. – 30 września 2022 r.,
  2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 października 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.,
  1 miesiąc (po 1 racie) – w każdym kwartale w okresie 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.,
 • zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku,
 • zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Twojej umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności aneksowania umowy),
 • jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania ww. wsparcia na rachunek spłaty Twojego kredytu, wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.

 

Dokumenty do pobrania

- Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych

 

Masz pytania:

Lista kontaktów do poszczególnych placówek Banku znajduje się na stronie https://www.bssucha.pl/kontakt#oddzialy  

 

Podziel się materiałem: